Hörle Herrgård & Skogar

Hörle Herrgård & Skogar AB 

är privatägt av Solveig Böhn och dottern Malin. Bolaget äger idag Hörle herrgård samt ca. 1500 hektar skogs- och åkermark. VD för verksamheten är Richard Robertsson, Malins sambo, och tillsammans arbetar vi för att utveckla nya verksamheter kring Hörle herrgård, i skogarna och vid vattendragen Lagan och Härrån.

Herrgården

Efter omfattande restaureringar står herrgården redo för verksamhet inom konferens, möten, kultur och festarrangemang. Ett fullutrustat restaurangkök, som byggts med ekonomiskt stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, sörjer för nya möjligheter att erbjuda unika arrangemang för lokala, regionala såväl som nationella och internationella gäster.  

Skog och vatten

Den största delen av markarealen består av skog och är fördelad på i huvudsak två områden; 1. Västra Hörle mot Store mosse nationalpark samt utefter järnvägen Nässjö – Värnamo, gamla E4:an och ån Lagan. 2. Fryele kvarn utmed Härrån och söderut mot Lindstad vid vägen Värnamo – Vrigstad. I skogen intill Store mosse finns intressanta miljöer för aktiviteter eller bara må bra i. Andradelar av skogen utgörs av nyckelbiotoper och gammal bevarad skog (+120 år gammal) som kan ha ett attraktionsvärde för besökare. Det finns också områden med en rik flora och fauna. En gemensam punkt för samtliga utvecklingsidéer är att vi vill göra dem så tillgängliga och attraktiva som möjligt för olika kategorier av besökare; privatpersoner, företag och föreningar från när och fjärran. Vi vill även undersöka hur flera av idéerna kan göras helt eller delvis anpassade för personer med funktionsnedsättning.

 

De flesta idéer ligger på planeringsstadiet och kräver ytterligare arbete för att omvandlas till väldefinierade projekt. Vi har startat med området vid Store Mosse. Där har vi med ekonomiskt stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling program ”Skogens Miljövärden” arbetat efter en skötselplan för två områden. Det ena området omfattar 5,1ha med målbilden att skapa en lövskogslund med friställda ekar och andra grova träd. Granar har tagits bort, ekar och andra grova träd har friställts och högstubbar skapats liksom miljöer av bärande/blommande träd och buskar. Rödlistad art, lunglav ska gynnas. Det andra området 4,4ha har målbilden varierad lövskog med tydligt inslag av död ved, en brynmiljö mot öppen mark där en del är glesare och mer hagmarkslik. De flesta granarna har tagits bort, ekar och andra träd har friställts, högstubbar skapats liksom en kantzon mot jordbruksmark med buskar och lägre träd. Det hagmarksliknande området kommer att betas av djur. För båda områdena gäller att åtgärderna ska utveckla områdets fulla miljöpotential och påverka hela arealen och därmed bidraga till att uppfylla miljömålet med levande skogar.